Tiểu bang Vé số Ngày rút thăm Pred Jackpot Jackpot Biến đổi
1 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 202 triệu 20 triệu đô la
Down-red-arrow  182 triệu đô la
2 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 17,64 triệu đô la 17,84 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 200.000
3 Thứ ba, ngày 09 tháng 8 năm 2022 36 triệu đô la 52 triệu đô la
Up-Green-Arrow  16 triệu đô la
4 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 5,33 triệu đô la 5,33 triệu đô la
Tải xuống  Thanh toán cố định
5 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 1 triệu đô la 1,1 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 100.000
6 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 102.000 $ 114.000
Up-Green-Arrow  $ 12.000
7 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
số 8 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 59.000 $ 60,200
Up-Green-Arrow  $ 1,200
9 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 77,380 $ 77,380
Tải xuống  Thanh toán cố định
10 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
11 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 37,1 triệu $ 37,1 triệu
Tải xuống  Thanh toán cố định
12 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
13 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
14 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 80.000 $ 85.000
Up-Green-Arrow  $ 5.000
15

Đa dạng

Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 5,33 triệu đô la 5,33 triệu đô la
Tải xuống  Thanh toán cố định
16 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 300.000 $ 300.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
17 Thứ Hai, ngày 08.2022 tháng 8 $ 270.000 $ 300.000
Up-Green-Arrow  $ 30.000
18 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 71.000 $ 83.000
Up-Green-Arrow  $ 12.000
19 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
20 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 50.000
Down-red-arrow  $ 50.000
21 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 6.000 $ 6.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
22 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 600 $ 600
Tải xuống  Thanh toán cố định
23

Đa dạng

Thứ Tư, 30.2021 tháng 6 1,15 triệu đô la 1,4 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 250.000
24 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
25 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
26

Đa dạng

Thứ Hai, ngày 28 tháng 6 năm 2021 $ 100.000 $ 100.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
27 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 110.000
Up-Green-Arrow  $ 10.000
28 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
29 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
30 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 194.000 $ 236.000
Up-Green-Arrow  $ 42.000
31 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
32 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
33 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50.000 $ 50.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
34 Thứ Hai, ngày 08.2022 tháng 8 $ 1,33 triệu 1,75 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 425.000
35 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
36 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
37 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 25.000 $ 25.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
38 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 1 triệu đô la 1 triệu đô la
Tải xuống  Thanh toán cố định
39 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 100.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
40 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
41 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
42 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 350.000 $ 350.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
43 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 57.000 $ 10.000
Down-red-arrow  $ 47.000
44 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
45 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
46 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
47 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 180.000 $ 327.000
Up-Green-Arrow  $ 147.000
48 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 12 triệu đô la 13 triệu đô la
Up-Green-Arrow  1 triệu đô la
49 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 80.000 $ 85.000
Up-Green-Arrow  $ 5.000
50 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
51 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
52 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 20.000 $ 20.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
53 Chủ nhật, ngày 07.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
54 Thứ ba, ngày 09 tháng 8 năm 2022 1,8 triệu đô la 1 triệu đô la
Down-red-arrow  $ 800.000
55 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
56 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 100.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
57 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
58 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
59 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
60 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
61 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50.000 $ 50.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
62 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
63 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
64 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 150.000 $ 201.000
Up-Green-Arrow  $ 51.000
65 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 201.937,90 $ 201.937,90
Tải xuống  Thanh toán cố định
66 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 2,3 triệu đô la 2,4 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 100.000
67 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
68 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 5,76 triệu đô la 5,76 triệu đô la
Tải xuống  Thanh toán cố định
69 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 1,4 triệu đô la 1,5 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 100.000
70 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 176.000 $ 219.000
Up-Green-Arrow  $ 43.000
71 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
72 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 600 $ 600
Tải xuống  Thanh toán cố định
73 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 600 $ 600
Tải xuống  Thanh toán cố định
74 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
75 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
76 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
77 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
78 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
79 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 600 $ 600
Tải xuống  Thanh toán cố định
80 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
81 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
82 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
83 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
84 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
85 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 255.000 $ 260.000
Up-Green-Arrow  $ 5.000
86 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 14,7 triệu đô la $ 250.000
Down-red-arrow  14,45 triệu đô la
87 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 2.500 $ 2.500
Tải xuống  Thanh toán cố định
88 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
89 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50 $ 50
Tải xuống  Thanh toán cố định
90 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50.000 $ 50.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
91 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 6.000 $ 6.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
92 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
93 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
94 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
95 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
96 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
97 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
98 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
99 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.500 $ 5.500
Tải xuống  Thanh toán cố định
100 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
101 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50.000 $ 50.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
102 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50 $ 50
Tải xuống  Thanh toán cố định
103 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
104 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
105 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
106 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
107 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 311.000 $ 426.000
Up-Green-Arrow  $ 115.000
108 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 54.000 $ 58.000
Up-Green-Arrow  $ 4.000
109 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 25.000 $ 25.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
110 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 100.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
111 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
112 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
113 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
114 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
115 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50 $ 50
Tải xuống  Thanh toán cố định
116 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 1 triệu đô la 1,1 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 100.000
117 Thứ Hai, ngày 08.2022 tháng 8 $ 53.000 $ 54.000
Up-Green-Arrow  $ 1.000
118 Thứ ba, ngày 09 tháng 8 năm 2022 1,9 triệu đô la 2 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 100.000
119 Thứ Hai, ngày 08.2022 tháng 8 5,5 triệu đô la 5,6 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 100.000
120 Thứ Hai, ngày 08.2022 tháng 8 $ 300.000 $ 320.000
Up-Green-Arrow  $ 20.000
121 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 9 triệu đô la 9,25 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 250.000
122 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 150.000 $ 200.000
Up-Green-Arrow  $ 50.000
123 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 110.000 $ 120.000
Up-Green-Arrow  $ 10.000
124 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 10.000 $ 10.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
125 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 8,45 triệu đô la 8,6 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 150.000
126 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 625.000 $ 650.000
Up-Green-Arrow  $ 25.000
127 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
128 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500.000 $ 500.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
129 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 100.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
130 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 14,1 triệu đô la 14,3 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 200.000
131 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
132 Thứ Hai, ngày 08.2022 tháng 8 $ 25.000 $ 25.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
133 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 345.000 $ 395.000
Up-Green-Arrow  $ 50.000
134 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 125.000 $ 20.000
Down-red-arrow  $ 105.000
135 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 100.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
136 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 5,33 triệu đô la 5,33 triệu đô la
Tải xuống  Thanh toán cố định
137 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 560.000 $ 570.000
Up-Green-Arrow  $ 10.000
138 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 2,05 triệu đô la 2,25 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 200.000
139 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50.000 $ 50.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
140 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 290.000 $ 320.000
Up-Green-Arrow  $ 30.000
141 Thứ Hai, ngày 08.2022 tháng 8 $ 465.000 $ 485.000
Up-Green-Arrow  $ 20.000
142 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 1,2 triệu đô la 1,24 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 40.000
143 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 49.000 đô la $ 51.000
Up-Green-Arrow  $ 2.000
144 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 225.000 $ 225.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
145 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
146

Đa dạng

Thứ Sáu, ngày 04.2020 tháng 9 $ 22.000 $ 22.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
147 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
148 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 46.000 $ 48.000
Up-Green-Arrow  $ 2.000
149 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 0 $ 0
Tải xuống  Thanh toán cố định
150 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 4,2 kết quả xổ miền bắc triệu đô la 4,3 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 100.000
151 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 34.000 $ 35.000
Up-Green-Arrow  $ 1.000
152 Chủ nhật, ngày 07.2022 tháng 8 $ 12.000 $ 30.000
Up-Green-Arrow  $ 18.000
153 Thứ Hai, ngày 16.2022 tháng 5 8,9 triệu đô la 9,1 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 200.000
154 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 2,25 triệu đô la 3 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 750.000
155 Chủ nhật, ngày 27.2022 tháng 3 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
156 Thứ Hai, ngày 08.2022 tháng 8 $ 1,78 triệu 1,9 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 125.000
157 Thứ Tư, ngày 02.2022 tháng 2 $ 10.000 $ 10.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
kết quả xổ miền bắc
158 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
159 Thứ Tư, 30.2021 tháng 6 $ 1,65 triệu 1,4 triệu đô la
Down-red-arrow  $ 250.000
160 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 100.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
161 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 0 $ 0
Tải xuống  Thanh toán cố định
162 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 3,905 $ 5,116
Up-Green-Arrow  $ 1,211
163 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
164 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 10.000 $ 10.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
165 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 100.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
166 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
167 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 16,4 triệu đô la 16,6 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 200.000
168 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 7,3 triệu đô la 7,4 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 100.000
169 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 6,6 triệu đô la 6,8 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 200.000
170 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 500 $ 500
Tải xuống  Thanh toán cố định
171 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 250.000 $ 250.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
172 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 5.000 $ 5.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
173 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 22.000 $ 22.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
174 Thứ Hai, ngày 08.2022 tháng 8 $ 100.000 $ 100.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
175 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 5,33 triệu đô la 5,33 triệu đô la
Tải xuống  Thanh toán cố định
176 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 1,58 triệu đô la 1,6 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 25.000
177 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 1,8 triệu đô la 2 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 200.000
178 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 0 $ 0
Tải xuống  Thanh toán cố định
179 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50.000 $ 55.000
Up-Green-Arrow  $ 5.000
180 Thứ Hai, ngày 28 tháng 6 năm 2021 $ 0 $ 0
Tải xuống  Thanh toán cố định
181 Thứ Hai, ngày 28 tháng 6 năm 2021 $ 0 $ 0
Tải xuống  Thanh toán cố định
182 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 0 $ 0
Tải xuống  Thanh toán cố định
183 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 50.000 $ 50.000
Tải xuống  Thanh toán cố định
184 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 32,8 triệu đô la 33 triệu đô la
Up-Green-Arrow  $ 200.000
185 Thứ Bảy, ngày 06.2022 tháng 8 $ 0 $ 0
Tải xuống  Thanh toán cố định

Ghi chú : Tất cả số tiền giải độc đắc được nhập và kiểm tra bởi một dịch vụ dữ liệu xổ số chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót. Xác minh tất cả các giải độc đắc bằng xổ số nhà nước của bạn. Jackpots đôi khi được điều chỉnh bằng xổ số trước khi vẽ

Bắt đầu từ hôm nay

Line-White

Tìm kiếm để đạt được một lợi thế về xổ số? Hãy để chúng tôi giúp bạn với số liệu thống kê và thông tin dựa trên dữ liệu! Nhận thông tin bên trong trong tầm tay của bạn ngay hôm nay!

Hãy thử nó miễn phí